انتشارات معروف «راتلج» اخیرا کتابی با عنوان «غربزدایی از مطالعات فیلم» منتشر است. این کتاب شامل مجموعه مقالاتی از اساتید، پژوهشگران «مطالعات فیلم» و «مطالعات فرهنگی» از دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف جهان، و نیز مجموعه گفت‌و‌گوهایی با برخی اندیشمندان، هنرمندان و سینماگران از ملل مختلف است. گردآورندگان کتاب دکتر «ویل هیگبی» (استاد دانشگاه اگزتر انگلستان) و دکتر «سائر متی‌با» (پژوهشگر دانشگاه بنگور انگلستان) هستند. این کتاب تلاش می‌کند تا برخی مفاهیم و ذهنیت‌های رایج نسبت به سینما - به عنوان یک رسانه - و «مطالعات فیلم» - به عنوان یک رشته دانشگاهی - را به چالش بکشد؛ مفاهیم و ذهنیت‌هایی که غالبا در چارچوب ایدئولوژی‌ها، نظریه‌ها و تجربه‌های تاریخی «غربی» قرار دارند. 

فعلا چون پس از یک هجرت هفت ساله در آستانه‌ی بازگشت به میهن عزیز  هستیم، فرصت چندانی برای شرح و بسط بیشتر نیست. اما فهرست مطالب کتاب در زیر از نظرتان می گذرد. اگر خوب دقت کنید ممکن است نام آشنایی را هم در میان نویسندگان پیدا کنید! 

 

TABLE OF CONTENTS
 
Foreword
PROFESSOR GRAEME HARPER
 
Introduction:de-Westernizing film studies
SAËR MATY BÂ AND WILL HIGBEE
 
PART I - (Dis-)Continuities of the cinematicimaginary:
(non-)representation, discourse, andtheory
 
1. Imag(in)ing the universe: cosmos, otherness, and cinema
EDWARD GEORGE AND ANNA PIVA (FLOW MOTION)
 
2.Questioning discourses of diaspora: “black” cinema as symptom
SAËR MATY BÂ
 
3. Affective passions: the dancing female body and colonial rupture in Zouzou (1934) and Karmen Geï (2001)
SAËR MATY BÂ AND KATE  E. TAYLOR-JONES
 
4. African frameworks of analysis for African film studies
SHEILA J. PETTY
 
PART II - Narrating the (trans)nation, region, and community from non-Western perspectives
 
5. De-Westernizing national cinema: reimagined communities in the films of Férid Boughedir
WILL HIGBEE
 
6. Banal transnationalism: on Mohsen Makhmalbaf’s “borderless” filmmaking
SHAHAB ESFANDIARY
 
7. Griots and talanoa speak: storytelling as theoretical frames in African and Pacific Island cinemas
YIFEN T. BEUS
 
8. The intra-East cinema: the reframing of an “East Asian film sphere”
KATE E. TAYLOR-JONES
 
PART III - New (dis-)continuities from “within” the West
 
9. “A double set of glasses”: Stanley Kubrick and the midrashic mode of interpretation
NATHAN ABRAMS
 
10. Situated bodies, cinematic orientations: film and (queer) phenomenology
KATHARINA LINDNER
 
11. Has film ever been Western? Continuity and the question of building a “common” cinema
WILLIAM BROWN
 
PART IV - Interviews
 
12. “There is no entirely non-Western place left”: de-Westernizing the moving image: an interview with
COCO FUSCO
 
13 . De-Westernizing film through experimental practice: an interview with
PATTI GAAL-HOLMES
 
14.  “Withour own pen and paper”: an interview with
TEDDY E. MATTERA
 
15. “To colonize a subject matter is to learn nothing from it”: an interview with
JONNIE CLEMENTI-SMITH
 
16. “Isn’tit strange that ‘world’ means everything outside the West?”: an interview with
ROD STONEMAN
 
17. Beyond stereotypes and preconceptions: an interview with
FARIDA BENLYAZID
18. “About structure, not about individual instances”: an interview with
DANIEL LINDVALL
 
19. “Still waiting for a reciprocal de-Westernization”: an interview with
MOHAMMED BAKRIM
  
20. “Moving away from a sense of cultures as pure spaces”: an interview with
DEBORAH SHAW
  
21. Nu third queer cinema: an interview with
CAMPBELL X
  
22. “To start with a blank slate of free choices”: an interview with
KULJIT BHAMRA
  
23. “The crazy dream of living without the Other”: an interview with
OLIVIER BARLET
  
24. “De-Westernizing as double move”: an interview with
JOHN AKOMFRAH