به نام يکتای هستی بخش

 

سال ۱۳۸۵ را با راه اندازی اين وبلاگ آغاز می کنم، تا شايد بهانه ای بشود برای نوشتن.  برای من، نوشتن هميشه فرصتی بوده است برای انديشيدن ، و می دانم که انديشه برای باروری و رويش نيازمند نقد و چالش است. پس اميدوارم اين وبلاگ زمينه ای برای اين همه فراهم آورد. از آنرو که مسئله اصلی من فرهنگ است و از دريچه انديشه انتقادی به حوزه فرهنگ خواهم پرداخت نام نقد فرهنگ را برای اين وبلاگ برگزيدم. اميدوارم بتوانم به این نام وفادار باشم.