دیروز فیلم «عقده بادرماینهف» (The Baader Meinhof Complex) را دیدم. روایتی بود  شگفت انگیز از تاریخ معاصر که مرا به سینما و حتی جامعه آلمان امیدوار کرد. کوتاهترین مطلب تاریخ این وبلاگ را به افتخار این فیلم ثبت می کنم, چون آنقدر می توان درباره فیلم نوشت که همان بهتر که هیچ نگویم. فیلم به استثنای چند صحنه, قابل پخش از تلویزیون ایران هم هست. با توجه به سابقه گروههای چریکی در ایران قطعا برای خیلی ها هم معنادار خواهد بود. جالب اینکه فیلم با تظاهرات گروهی از مردم و دانشجویان آلمانی علیه سفر شاه و فرح به آلمان غربی در سال 1967 شروع می شود.  صحنه های حیرت انگیزی که در آن پلیس آلمان و عوامل ساواک در کنار هم به سرکوب شدید و وحشیانه معترضان می پردازند.